Tutaj powinien być opis

SZKOŁA TIK - REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE - nowy projekt realizowany w naszej szkole

„SZKOŁA TIK - REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA W EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE - wprowadzenie technologii TIK w pracowniach matematycznej, cyfrowej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej oraz stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego - jako podstawowych narzędzi wspierających rozwój i kształcenie uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.”

logotyp_20142020.jpg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Cel główny - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Jaworowie przez poprawę warunków i jakości nauczania dla min 88 uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji cyfrowych i matematyczno-przyrodniczych oraz efektywne wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez zindywidualizowanie nauczania dzięki kompleksowemu wykorzystaniu technologii TIK i nowoczesnych materiałów dydaktycznych, oraz stworzenie możliwości szerszego oddziaływania terapeutyczno-edukacyjnego na potrzeby tych uczniów w realizacji programu nauczania.

Cel główny będzie osiągnięty przez cele szczegółowe:

- poprawa jakości nauczania przedmiotów informatycznych, matematycznych i przyrodniczych u min 70% uczniów szkoły przez wyposażenie 4 pracowni: cyfrowej, matematycznej, przyrodniczej i matematyczno-przyrodniczej w nowoczesne urządzenia i materiały dydaktyczne wykorzystujące TIK.
- wspomaganie rozwoju i indywidualizacja kształcenia min 29 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przez wykorzystanie TIK i stworzenie Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego.

Wartościami dodanymi projektu będą:

- poszerzenie zakresu metod dydaktycznych wynikające z zastosowania TIK;

- zmniejszenie kosztów i wzrost bezpieczeństwa wykonywanych przez uczniów eksperymentów (w trybie wirtualnym);

- wzrost średniej ocen wśród uczniów kończących edukację podstawową w Szkole w Jaworowie;

- zwiększenie ogólnych kompetencji TIK w dalszej edukacji i pracy dzięki wprowadzeniu tych narzędzi do codziennej pracy ucznia;

- zniwelowanie wykluczenia cyfrowego poprzez bieżący dostęp do zasobów Internetu.


Wartość projektu: 399 410,20 złotych.

Wkład Funduszy Europejskich: 339 498,67 złotych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną - konkursy horyzontalne – nabór na OSI.


  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...