Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi dokumentami obowiązującymi w naszej szkole.

 

  Plan lekcji od 21 września 2020r.

******************************************************

NAUKA ZDALNA MAJ 2020: 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA z dnia13 maja2020 r. w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

  Zarządzenie z dn. 13 maja 2020r.

******************************************************

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie za rok 2019 znajduje się na BIP Wiązów: http://bip.wiazow.madkom.pl/a,20245,sprawozdania-finansowe-2019r-sp-jaworow.html

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie za rok 2018 znajduje się na BIP Wiązów: http://bip.wiazow.madkom.pl/a,19825,sprawozdania-finansowe-2018-r-sp-jaworow.html

******************************************************

  Procedura współpracy z rodzicami

  Regulamin korzystania z Podwórka Edukacyjno-Terapeutycznego

  Regulamin korzystania z tabletów pozyskanych w projekcie "Szkoła TIK"

 ******************************************************

1.   Statut SP w Jaworowie (zawiera Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania)


2.   Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

  Zał. 1 do programu wychowawczo-profilaktycznego

 

3.   Strategia działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych wobec uczniów

 

4.   Koncepcja Pracy Szkoły

 

5.   Plan rozwoju czytelnictwa w roku szkolnym 2015-16

 

6.   Procedura wydawania duplikatów dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje, karta rowerowa)

 

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...