KARTY Z KALENDARZA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWOROWIE

 

1 września 1945 - organizowanie szkoły powszechnej w Jaworowie. Przydzielenie do szkoły nauczycielki Marii Koczyńskiej.

 

16 listopada 1945 - rozpoczęcie roku szkolnego.

 

25 listopada 1945 - uroczyste poświęcenie szkoły.

 

Rok szkolny 1946-1947- realizowanie programu nauczania w zakresie 6 klas szkoły powszechnej.

 

Rok 1948 - utworzenie szkoły zbiorczej dla gromad: Jaworów, Kłosów, Bryłówek, Bryłów o 7 klasach.

 

Wiosna 1956 rok- zaplanowanie remontu generalnego szkoły.

 

Rok szkolny 1966-1967 - utworzenie ósmej klasy w tutejszej szkole.

 

Rok 1970 - do szkoły w Jaworowie uczęszczają dzieci z czterech wiosek: Jaworowa, Bryłowa, Kłosowa, Bryłówka.

 

Czerwiec 1976 rok - rozpoczęcie remontu szkoły, którego celem było dostosowanie budynku szkolnego do nowych potrzeb w związku z powstaniem zbiorczych szkół gminnych.

 

Rok szkolny 1978-1979 - obniżenie poziomu organizacyjnego szkoły spowodowane małą ilością dzieci. To ostatni rok, w którym uczniowie klasy VIII opuścili mury tej szkoły.

 

Rok szkolny 1979-1980 - uczniowie klasy VII-VIII zostali przeniesieni do zbiorczej Szkoły Gminnej w Wiązowie. Pożegnanie na kilka lat uczniów z Bryłówka.

 

Rok 1982 - uroczyste przyniesienie z Kościoła Parafialnego w Jaworowie krzyży i powieszenie ich przez Zarząd Komitetu Rodzicielskiego we wszystkich klasach.

 

Rok 1982-1983 - ponowne podniesienie poziomu nauczania szkoły z sześciu do ośmiu lat.

 

Lipiec - Sierpień 1983 rok - ponowne przyłączenie do szkoły w Jaworowie uczniów z Bryłówka. Dokonano rozbiórki starych budynków gospodarczych na podwórku szkolnym. (Czyn społeczny rodziców.)

 

Rok szkolny 1990-1991- zakupiono komputer ''Junior''.

 

Wiosna 1993 rok - rozpoczęcie prac związanych z naprawą dachu przez firmę Henryka Paziuka. Podarowanie szkole 6 milionów przez firmę.

 

Jesień 1993 rok - doprowadzenie do szkoły wody z wodociągu.

 

Rok 1995-1996 - przejęcie szkoły przez administrację gminy. Zakupiono sprzęt komputerowy i w klaie VIII wprowadzono informatykę. Część klas pomalowano. Rozpoczęto prace przy budowie sanitariatów wewnątrz budynku szkolnego.

 

2 czerwca 1996 rok - uroczyste obchody 50-lecia szkoły.

 

Rok 1999 - przeprowadzenie reformy systemu oświaty, w związku z czym nastąpiła zmiana poziomu organizacyjnego szkoły z ośmiu do sześciu klas.

 

25 październik 2002 rok - uroczyste otwarcie nowej części szkoły w obecności Pani wizytator z Kuratorium Oświaty, dyrektora OT AWRSP we Wrocławiu, burmistrza Miasta i Gminy Wiązów, władz samorządowych, dyrektor szkoły E. Derkowskiej, nauczycieli oraz rodziców i dzieci.

 

6 marzec 2003 rok - uroczyste oddanie do użytkowania części dydaktycznej w obecności przedstawicieli samorządu gminy, przedstawiciela Kuratorium, posła na Sejm RP. J. Szymańskiego.

 

17 maj 2003 rok - przygotowanie przez wszystkie klasy w naszej szkole prezentacji krajów Unii Europejskiej. Inicjatorem tego wydarzenia był pan Zdzisław Derkowski.

 

26 stycznia 2004 rok - uroczyste otwarcie sali gimnastycznej i sali komputerowej, których wyposażenie zostało sfinansowane z rezerwy budżetu państwa na wniosek Ministerstwa Edukacji i Sportu.

 

11 września 2004 rok - wizyta Delegacji Ukraińskiej i Niemieckiej w naszej szkole.

 

11 czerwca 2005 rok - zorganizowane w szkole przez nauczycieli i rodziców Festynu ,, Mama, Tata i Ja", z którego dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły.

 

18 czerwca 2005 rok - wizyta Delegacji Niemieckiej w naszej szkole.

 

14 października 2005 rok - przyznanie szkole przez Komisję Europejską Europejskiego Znaku Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych. Certyfikat, dotyczy pracy i działań podjętych na polu nauczania języka niemieckiego przez p. Agnieszkę Hołomejko.

 

15 grudnia 2005 rok - spotkanie w szkole z burmistrzem panem Henrykiem Ożarowskim oraz wiceburmistrzem Miasta i Gminy panem Jerzym Krochmalnym. Przekazanie szkole przez nasze władze samorządowe prezentów: telewizora, odtwarzacz DVD oraz dużej ilości różnego rodzaju piłek.         

 

Marzec 2006 rok - wielki kiermasz wielkanocny w szkole, z którego dochód został przeznaczony na potrzeby szkoły.

 

3 kwietnia 2006 roku - spotkanie w szkole z ks. Biskupem Andrzejem Siemieniewskim. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele, dzieci oraz władze gminy.

 

11-12 maja 2006 rok - pielgrzymka społeczności szkolnej „Śladami życia Jana Pawła II” - organizatorzy: ks. Adam Skalniak, A. Stadnik, G. Arciński.

 

17 maja 2006 rok - Uroczysta wyjazdowa Sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów w szkole na której podjęto uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Jaworowie imienia Jana Pawła II.

 

10 czerwca 2006 rok - uroczyste obchody 60-lecia szkoły oraz nadania szkole imienia JANA PAWŁA II.


 

2010/11 - realizacja projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten był realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i był komplementarny z projektem: "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie". W ramach projektu szkoła została wyposażona w nowoczesną pracownię przyrodniczą z tablicą multimedialną, odbywały się też zajęcia matematyczno przyrodnicze (wyrównawcze i rozwijające) oraz wycieczki po terenie Dolnego Śląska.

 

Czerwiec 2015 r. - uroczyste otwarcie szkoły po termomodernizacji budynku. Zakres prac dotyczył:

1) modernizacji instalacji c.o.

2) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

3) wymiany dachu (ok. 272 m2)

4) ocieplenia stropu pod nieogrzewanym poddaszem

5) docieplenia ścian zewnętrznych (od wewnątrz)

6) instalacji kolektorów słonecznych w celu wspomagania instalacji c.w.u.

7) wymiany tynków zewnętrznych oraz wykonania nowych powłok malarskich

 

14 października 2016r. - uroczyste obchody 70-lecia szkoły.


Rok 2017 - doposażenie szkoły z projektu unijnego "Szkoła TIK" (3 szafki mobilne z tabletami, tablica interaktywna z projektorem i laptopem, 2 dywany interaktywne, programy multimedialne, Podwórko Edukacyjno-Terapeutyczne)


Rok szkolny 2018-19 - realizacja projektu unijnego "Świat wokół nas" w ramach którego doposażono szkołę i prowadzono zajęcia: efektywnej nauki, matematyczno-przyrodnicze, robotyki, druku 3d.


Wrzesień 2019 - doposażenie szkoły w ramach programu Aktywna Tablica (3 monitory interaktywne).


  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...