W zakładce DOKUMENTY SZKOLNE znajduje się harmonogram konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2020/21
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/21:
12, 13 XI 2020r.
4, 5 I 2021r.
25, 26, 27 V 2021r. (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)
4 VI 2021r.
 
Prosimy rodziców uczniów o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w szkole od 1 września 2020r.
na czas pandemii COVID-19

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/20:
31 X 2019r.
2 i 3 I 2020r.
21, 22, 23 IV 2020r. (EGZAMIN ÓSMOKLASISTY)
12 VI 2020r.
 
W zakładce "Dokumenty szkolne" znajduje się "Procedura współpracy z rodzicami" przedstawiana na zebraniu z rodzicami w dniu 21.02.2019r.
 
W zakładce powyżej znajdują się informacje i dokumenty do pobrania dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/20
 
 
PLAN  PRACY  PIELĘGNIARKI
w godzinach od 8.00 do 14.00:
 
Styczeń 09.01.2019r.
        23.01.2019r.
 
Luty 13.02.2019r.
27.02.2019r.
 
Marzec 13.03.2019r.
        27.03.2019r.
 
Kwiecień 10.04.2019r.
        24.04.2019r.
 
Maj 15.05.2019r.
29.05.2019r.
 
Czerwiec 12.06.2019r.


INFORMACJA
dotycząca odpłatnego dożywiania (dla chętnych dzieci)

Proszę do 25.09.2018r. o zdeklarowanie się osób chętnych do korzystania z płatnych obiadów, które przez ok. dwa tygodnie będą dowożone z restauracji „SEZAM” ze Strzelina
Koszt jednego obiadu za wynosi:  5,50 zł

Chwilowe utrudnienia wynikają z problemów technicznych w SP Wiązów

Jednocześnie informujemy, że w późniejszym terminie podamy termin dożywiania

 

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2018/19

13.12.2018 r.
28.03.2019 r.
16.05.2019 r.

GODZINA 16.00
 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/19

2.11.2018 r.
15-17.04.2019 r. ( egzamin ósmoklasisty)
29 i 30.04.2019 r.
2.05.2019 r.
 
 

INFORMACJA
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018r. (tj. w poniedziałek)
Harmonogram:
745 – msza św. w kościele w Jaworowie
ok. 830 – Inauguracja nowego roku szk. 2018/2019 na Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jaworowie 
od 930 - organizacja rozwozów

Dojazd uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie   
I kurs
Kucharzowice – 700
Miechowice – 705
 
II kurs 
Kalinowa – 720
Częstocice – 725
Bryłówek – 730
Bryłów – 730
III kurs 

Kłosów – 7.40

 

Rozwozy w zależności od harmonogramu 

I tura 12.45
Kłosów – 12.45, Bryłów – 12.50, Bryłówek – 12.50, Kucharzowice – 13.00, Miechowice – 13.05, Kalinowa – 13.15, Częstocice – 13.20
II tura 13.40
Kłosów – 13.40, Bryłów – 13.45, Bryłówek – 13.45, Kucharzowice – 13.55, Miechowice – 14.00, Kalinowa – 14.10, Częstocice – 14.15, 
III tura 14.35
Kłosów – 14.35, Bryłów – 14.40, Bryłówek – 14.40, Kucharzowice – 14.50, Miechowice – 14.55, Kalinowa – 15.05, Częstocice – 15.10

 

HARMONOGRAM ODWOZÓW od 04.09.2018r.:

 

Poniedziałek:

I tura – 1245 klasy: PP, „0”, I, III

II tura – 1340 klasy: II, IV, V

III tura – 1435 klasy: VI, VII, VIII

Dodatkowy kurs o godz. 1530 kółka, SKS

 

 

Wtorek:

I tura – 1245 klasy: PP, „0’, I, II

II tura – 1340 klasy: III, IV, V, VI

III tura – 1435 klasy: VII, VIII

 

 

Środa:

I tura – 1245 klasy: PP, „0’, I, VI

II tura – 1340 klasy: II, III, V

III tura – 1435 klasy: IV, SKS

Dodatkowy kurs o godz. 1530 : VII, VIII

 

 

Czwartek:

I tura – 1245 klasy: PP, „0’, I, III

II tura – 1340 klasy: II, V

III tura – 1435 klasy: IV, VII

Dodatkowy kurs o godz. 1530 : VI, VIII

 

Piątek:

I tura – 1245 klasy: PP, „0”, I, II, III, IV, V (osobno Kłosów)

II tura – 1340 klasy: ---

III tura – 1435 klasy: VI, VII, ŚWIETLICA

Dodatkowy kurs o godz. 1530 kółka, VIIIKlauzula informacyjna dla uczniów/rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

 

informuję, że:

 

 1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie   z siedzibą: Jaworów 9a, 57-120 Wiązów tel: 71 39 4254 42, mail: spjaworow@wp.pl

2.      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie możliwy jest pod numerem tel. nr 71 39 425 42 lub adresem e-mail: spjaworow@wp.pl  

3.        Dane osobowe Pana/i/ ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.   Pana/Pani/ ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu

5.   Posiada Pan/i /posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.  Rodzicom/ uczniom/ słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.


 

 

Szanowni Państwo!!!

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie przystępuje
 do projektu:
"Świat wokół Nas - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów
i Gminę Wiązów". 
Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności kształcenia
oraz podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i osiągnięcie
 przez nich właściwych podstaw niezbędnych do funkcjonowania
na rynku pracy, takich jak kreatywność, innowacyjność,
praca zespołowa. Projekt przeznaczony jest dla wszystkich uczniów
naszej szkoły. W ramach tego projektu będą realizowane następujące
zajęcia:
1. Zajęcia efektywnej nauki
2. Zajęcia kompetencji matematyczno-przyrodniczych
3. Zajęcia informatyki i druku 3D
4. Zajęcia robotyki  VULCAN dziennik elektroniczny - instrukcja dla ucznia i rodzica


Logowanie do dziennika - film instruktażowy:

https://www.youtube.com/watch?v=1l8XhJapnKg


Informacja dla rodziców [962x592]


 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...