Od roku szkolnego 2010/11  nasza szkoła realizuje projekt:


"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian

w polskim systemie edukacji"


 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Powyższy projekt jest także komplementarny z projektem:


"Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"


który zakłada nowoczesne wyposażenie wybranych szkół podstawowych w dolnośląskich gminach w niezbędny sprzęt dydaktyczny, umożliwiający efektywne rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, zwłaszcza w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych. W szczególności projekt ten umożliwi uczniom prowadzenie i obserwację eksperymentów z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Istotna dla szkół biorących udział w tym projekcie jest także możliwość korzystania z platformy edukacyjnej stanowiącej wirtualne środowisko nauczania – uczenia się, pracy własnej i zespołowej, tworzenia i wykorzystania materiałów edukacyjnych oraz administrowania procesem kształcenia. Wzmocnieniem zasobów i możliwości realizacji zajęć metodami aktywizującymi i interaktywnymi będzie Multicentrum zakupione i uruchomione w ramach tego projektu.

 

Nasza szkoła uczestniczy w tym projekcie jako jedyna w całej gminie i jako jedna z pięciu szkół w powiecie.


W ramach projektu w szkole odbywają się:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz koło matematyczne, prowadzone przez p. Anitę Jankowską

- zajęcia wyrównawcze z przyrody oraz koło przyrodnicze, prowadzone przez    p. Joannę Kopeć

- opieka tutora realizowana przez p. Małgorzatę Rudnik.


  • Motto szkoły: "W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem..." Jan Paweł II

  • |
  • Witamy na naszej stronie...